درباره   مادرباره ما

 مرکز طراحی یک سایت وابسته به مجموعه شرکتهای آرتاپرداز با سنجش و برآورد نیاز های شرکت ها و نهاد های خصوصی و دولتی همچنین افراد حقیقی اقدام به ایجاد و توسعه وب سایتهایی آماده نموده است تا از بار هزینه های هنگفت طراحی و همچنین زمان طولانی تحویل وب سایت کاسته در جهت موفقیت و سود دهی مشتریان عزیز کوشا باشد.

meet our team


Niki Andrews

Niki Andrews

Chief Customer Officer

Tom Ford

Tom Ford

Chief Product Officer

Sarah Peterson

Sarah Peterson

Chief Technology Officer

David Anderson

David Anderson

Executive Vice Presidentآنچه که مشتریاندرباره ما می گویند